Ereğli Sahil Cami Projesine İtiraz Dilekçesi

Karadeniz Ereğli sahilinde amfi tiyatro alanın olduğu nokta ve bir kısmını denizi doldurmak sureti ile oluşacak alan üzerine ibadet yeri (cami) yapmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından plan değişikliği teklif edilmiş, Ereğli Belediye Başkanlığı tarafından bu teklifin reddi üzerine de aynı bakanlık tarafından resen plan değişikliği yapılarak; ibadet alanı (cami) mevcut kafelerin önünde doldurulacak alana kaydırılmak sureti ile 16 Mayıs 2022 tarihinde valilik duyuru sayfasında askıya çıkartılmıştır. Plana değişikliğine itiraz yasa gereği 30 günlük askı süresi içinde yapılmakta olup 15 Haziran 2022 tarihinde 30 günlük askı süresi sona erecektir. Bu sebeple plana itiraz etmek isteyenlerin bu süre içinde Zonguldak Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçelerini sunması gerekmektedir.

Aşağıda Avukat Yakup Şefik Okumuşoğlu tarafından hazırlanmış bir itiraz dilekçesi bulunmaktadır. Gerek bu dilekçe ile gerek kendinizin hazırlayacağı dilekçelerinizle itirazlarınızı yapabilirsiniz.

Yakup Şefik Okumuşoğlu Pazartesi günü(13.06.2022) saat 13.30 da itirazımı şahsen Valiliğe yapacak olup toplu halde dilekçeler verilebilir.

ZONGULDAK ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Zonguldak İli, Ereğli İlçesi sınırları içerisinde ve kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 2001 ve 2006 yıllarında onaylanan Ereğli (Karadeniz) Dolgu Alanı ve Ereğli (Karadeniz) İlave Dolgu Alanı imar planları ile bu planların deniz tarafında Bakanlığımızca hazırlanan “Park ve İbadet Alanı” alanı amaçlı NİP:67741160 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP: 67784023 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ilave ve değişikliği 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca 10.05.2022 tarihinde onaylanmış ve plan değişikliği 16 Mayıs 2022 tarihinden başlayarak bir ay süre ile müdürlüğünüz internet sitesinde askıya çıkartılmıştır.

Söz konusu plan değişikliğine aşağıda açıkladığım gerekçelerle itiraz ediyorum.

Karadeniz Ereğli sahili bu kentin öznesi, sembolüdür. Sahil, rekreasyon alanlarından, parklardan, yürüyüş ve bisiklet yollarından, peyzaj alanlarından oluşmaktadır.

Plana göre cami alanı; şehrin merkezine en yakın alanda bulunan kafelerimizin karşısında, festivallerin, birçok gösteri ve etkinlikler ile sanatsal ve kültürel faaliyetlerin icra edildiği amfi tiyatro alanımıza bitişik konumda ve ek dolgu alanı üzerinde planlanmıştır.

Plan değişikliğine konu caminin yapılması ile caminin hemen önündeki kafelerde, kafeler ile caminin arasında kalan sahil kesiminde devam eden sosyal hayat, yine bitişiğinde yer alan amfi tiyatro alanında yıl boyunca devam eden çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler olumsuz etkilenecektir.

Diğer yandan plan değişikliğine konu edilen alana en uzağı 210, en yakını 160 metrede olan 4 cami vardır. Yani esasen bu alanda yeni bir camiye ihtiyaç yoktur.

Bir başka husus da plan değişikliği ile getirilen caminin yapılması halinde söz konusu alanın kara yönündeki tarafında yer alan karayolunda mevcut trafik yoğunluğunun daha da artacak olmasıdır. Sahiller; trafikten, yapılaşmadan uzak tutulması gereken alanlarıdır. Kentin yoğun dokusundan çıkıp nefes alınan alanlardır. Halbuki kentin merkezinde ve üstelik sahil alanında yapılacak bu cami ile sahilin kullanım fonksiyonuna aykırılık oluşacak, sahil özgün karakterini yitirecek, kent ve şehircilik ilkeleri bütünü ile ihlal edilmiş olacaktır. Cami için kentin sahil kesiminin seçilmesi doğu bir karar değildir.

Plan değişikliğine konu caminin boyutları düşünüldüğünde sahile çıkan insanların denize doğru görüşlerinde ciddi bir daralma da yaşanacaktır. Ayrıca yapının boyutları düşünüldüğünde öğleden sonraları sahil gölgede kalacaktır. Diğer yandan sahil ekosistemi dünyanın en nazlı ekosistemleri olup, bozulması kolay, kendini yenilemesi zordur. Ortaya çıkacak yeni deniz dolgusunun kıyı erozyonunu tetiklemesi söz konusudur.

Kdz Ereğli İlçemizin çözülmeyi bekleyen pek çok sorunu vardır. Kentin Kaymakamlık Binası, Emniyet Binası, Belediye Binası yoktur. Otopark sorunları vardır. Trafik sorunu vardır. Halkımız işsizlik neden ile göç etmektedir. İş alanlarına ihtiyaç vardır. Bütün bu sorunlar beklerken üstelik plan değişikliğine konu alana yakın pek çok cami de varken kentin en işlek sahilini oluşturan alana cami yapılması için plan değişikliğine gidilmesinde hiçbir kamu yararı yoktur.

Ayrıca plan değişikliği Anayasanın 56. Maddesine aykırıdır. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ile sahillerin yapılaşmadan korunması arasında doğrudan bağ vardır. Diğer yandan kentlilerin oluşturduğu sahil kültürü ve yine sahil de yer alan rekreasyon ve park alanlarında gelişen sosyal kültürel hayatın olumsuz etkilenecek olması tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunması yönünde devlete pozitif yükümlülük getiren Anayasanın 63.maddesine de aykırıdır. Yine plan değişikliği; sahil niteliği ile bağdaşmayan yapılaşmayı sınırlayan Kıyı Kanunu hükümlerine, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi hükümlerine de aykırıdır. Diğer yandan değişiklik, aynı zamanda limanı çevreleyen sahilin kara yönündeki kullanım fonksiyonlarına da yük getirmekte olduğu halde bütüncül bir bakış açısı ile de ele alınmamıştır. Tüm bu yönleri ile plan değişikliği; şehircilik ilkeleri, planlama esasları, plan tekniği ve imar mevzuatına da aykırıdır.

Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerle 10.05.2022 onama tarihli “Park ve İbadet Alanı” alanı amaçlı NİP:67741160 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP: 67784023 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ilave ve değişikliğine itiraz ile planın iptaline karar verilmesini, itirazımın akıbeti hakkında tarafıma yazılı bilgi verilmesini arz ve talep ederim.

ADRES/İLETİŞİM İSİM/SOYAD/TC/İMZA

Diğer Yazılar