Sarıyazma yine kazandı

Kastamonu Cide ilçesi Loç Vadisinde OR-YA Enerji  tarafından yapılması planlanan CİDE Regülatörü Ve Hidroelektrik Santrali  projesi için verilen ÇED olumlu kararı Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından ikinci kez iptal edildi.

Danıştay’ın 2016’da verdiği “HES yapılamaz” hükmünü karşı, 2016 yılında Loç Vadisini terk etmek zorunda kalan Orya enerji “2009/7” başlıklı bir tebliği gerekçe göstererek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ÇED başvurusunu yineleyerek süreci yeniden başlatmıştı. ÇED Olumlu Kararına karşı açılan dava sonrası Mahkeme tarafından yeniden bir bilirkişi incelemesi yapılmasın karar verildi.

Bilirkişi HES Yapılamaz Dedi

Orya Enerji’nin ÇED başvurusunu yenilemesi üzerine 24 Ekim 2019 tarihinde bölgede 5. kez bilirkişi incelemesi yapıldı. Şirket bölgede 300 civarında ağacın kesileceğini, bölge halkı ise bugüne kadar 8 bin ağacın kesildiğini ve 200 binin üzerinde ağaç kesileceğini belitti. Kastamonu İdare Mahkemesi heyeti de bilirkişilerle birlikte bölgede bu konu üzerine incelemelerde bulundu.

İncelem sonrası açıklanan bilirkişi porunda “ Küre dağları milli parkı tampon bölge sınırları içerisinde yapılması planlanan cide hes projesinin havzadaki ekosistem bütünlüğünü bozacak nitelikte olumsuz etkileri olacağı, ekolojik dengenin bundan zarar göreceği, proje alanının Küre Dağları Milli Parkı mutlak zona olan yakınlığı ve etki alanında olması ile havzanın mansap ve memba kısımlarına da olumsuz etki ederek buralarda bulunan doğal ve kültürel kaynak değerlerine olumsuz etkilerinin olabilecek olması dikkate alınarak proje çalışmasının alandaki ekolojik dengeye olumsuz yönde etkileyeği kanaatine varılmıştır” denildi.

ÇED Olumlu Kararına Yürütmeyi Durdurma

Kastamonu idare mahkemesine göre çevre ve Küre Milli Parkı yasam alanına ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağı anlaşılan Cide Regülatörü ve HES Projesine “Çevresel Etki Degerlendirme Olumlu” kararı verilmesine iliskin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldı.

Öte yandan, hukuka aykırılığı tespit edilen işlemin uygulanmasına devam edilmesi halinde HES projesinin çevre üzerinde oluşturacağı olumsuz etkinin telafisinin mümkün olmayacağı vurgulayan mahkeme

Aldığı kararda “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, Aynı Yasa’nın 20/A-1(e). maddesi uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere, oybirliğiyle karar verildiğini açıkladı

Mahkeme ÇED Olumlu Kararını İptal Etti

Alınan yürütmeyi durdurma kararı sonrası  Kastamonu idare mahkemesine göre çevre ve Küre Milli Parkı yaşam alanına ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağı anlaşılan Cide Regülatörü ve HES Projesine “Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu” kararı verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılarak, iptal kararı verildi.

Loç Vadisi Koruma Platformu / 04.04.2020

Şirketin lisansı iptal edilmişti.
Projenin üretim lisansının iptali için Loç Vadisi bölgesi halkının açmış olduğu dava, 2017 yılında lisansın iptal edilmesi yönünde kararla sonuçlanmıştı. Bunun üzerine de şirket yetkilileri konuyu temyize götürmüş, Danıştay 13. Dairesi de ilk mahkemenin kararını onayarak şirketin Loç Vadisi HES Projesi’nin elektrik üretim lisansını iptal etti. Bu durum sonrasında şirket, gerçekleştirilen bilirkişi incelemesi sonrasında ÇED raporunu kabul ettirmiş olsa bile elektrik üretim lisansı iptal edildiği için Loç Vadisi’nde herhangi bir girişimde bulunamayacaktı.

Diğer Yazılar