Madde 80 iptali İçin Anayasa Mahkemesine Başvuru Yapıldı

CHP, “6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, beraberindeki milletvekilleriyle Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları başvurunun ardından, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlara ilişkin, Bakanlar Kurulu’na istisna getirilebilme veya yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla, yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilme yetkisi verilmesini öngören 80. maddenin iptalini istediklerini belirten Gök, bu maddenin yeni çevre katliamlarına yol açacağını savundu.

Bütün ormanların, meraların, ÇED raporu alınmış her türlü arazilerin bu kanun ile büyük bir tehdit altına girdiğini ileri süren Gök, Bakanlar Kurulu’na muğlak, keyfi, sınırsız, anlaşılmaz bir yetkinin verildiğini, bunun erkler ayrılığına ters olduğunu iddia etti.

“Tüm Türkiye yurttaşlarının tapulu malı olan kıyılarını, zeytinliklerini hangi hakla, kimden aldığınız yetkiyle değiştireceksiniz ” diye soran Gök, çevre katliamına yol açacak bir yetkinin alınmasını kabul etmediklerini söyledi. Gök, Anayasa Mahkemesi’nin geçmişte bu yönde emsal kararlarının olduğunu hatırlattı.

Levent Gök’e açıklaması sırasında, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen çevreci bazı gruplar da eşlik etti. Gök, iptalini istedikleri diğer bazı maddeleri ise şöyle sıraladı:

“Taşrada ve merkezde çalışan uzmanların özlük hakları arasında eşitlik ilkesine aykırı düzenlemeler içeren 11. madde, Gaziantep Şahinbey ilçesinde belediye tarafından 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümleri çerçevesinde karar verilen arsa tahsis veya satış işlemlerinde hak sahiplerinin yargı kararlarıyla elde edilen hakları ortadan kaldırmaya yönelik 12. madde, İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri dahil mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlar, kaynak veya irtifak haklarının, Bakanlar Kurulu kararıyla resen Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığı’na tahsis edilmesinin öngörüldüğü 32. madde, Üniversite birimleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri arasındaki işbirliği ve birlikte kullanıma ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 39. madde, yurt dışında görev yapmakta olan doçent ve profesör unvanına sahip tıp doktoru akademisyenleri Türkiye’de en az 3 yıl süreyle fiilen akademik kadroda meslek icrasında bulunmak kaydıyla devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutan 41. madde.”

Anayasa Mahkemesi önünde yapılan açıklama sonrası ekoloji örgütlerinin üyelerinden oluşan bir heyet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kabule, eski  İstanbul Milletvekili Melda Onur, Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da katıldı.

3 Kasım 2016

Diğer Yazılar